Supplerende nominasjon


Det er åpnet for supplerende nominasjon når det som her bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Frist for innlevering av forslag til supplerende nominasjon er 15. mai 2023 kl. 12

Kirkemøtet i 2022 har vedtatt endringer når det gjelder supplerende nominasjon ved valg av menighetsråd.

Det er åpnet for supplerende nominasjon når det som her bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen.

Frist for innlevering av forslag til supplerende nominasjon er 15. mai 2023 kl 12, jf. § 14-3.

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument.

–Skjema 5.6 (se vedlagt dokument): Forslag til kandidat - supplerende nominasjon – menighetsråd

Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg:

–En oversikt over kandidatenes fødselsdato.

–En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget.

Hvis man bruker skjema 5.6 er dette dekket på skjemaet.

Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.

Valgstyret skal innen 20. mai 2023 avgjøre om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes. Dersom forslaget til supplerende nominasjon ikke oppfyller reglenes krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med forslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med reglene. Forslaget må derfor ha en tillitsvalgt som har myndighet til å forhandle på vegne av forslagsstillerne.

Godkjent forslag settes nederst på den endelige valglisten. Rekkefølgen på de supplerte kandidater, hvis det er flere, avgjøres ved loddtrekning. Det vil fremgå på stemmeseddelen ved valget at de supplerte kandidater ikke er nominasjonskomiteens nederst prioriterte kandidater.

Skjema for supplerende nominasjon finner du her.

Vennlig hilsen

Stein Iden

Tlf 94150241

Rådgiver i Senja kirkelige fellesråd

Tilbake